Discantus-kuoro

Discantus on laulavaa naisenergiaa!

Säännöt

DISCANTUS RY SÄÄNNÖT Vahvistettu 5.8.2021 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 

Yhdistyksen nimi on Discantus ry, kotipaikka Helsinki ja kieli suomi. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuorolauluharrastusta sekä edistää ja tukea  musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

 • Järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä ja koulutusta, 
 • julkaisee äänitteitä tai muuta musiikkimateriaalia, 
 • ylläpitää Discantus -nimistä naiskuoroa, 
 • hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa, 
 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikki-, kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, 
 • järjestää jäsenilleen konsertti- ja kilpailumatkoja kotimaassa ja ulkomailla, sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, 
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna  asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä 
 • toteuttaa muuta varainhankintaa 

3 § JÄSENET 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, kuoron  aktiivijäseneksi voi liittyä jokainen, joka läpäisee pääsykokeen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet  yhteistyössä taiteellisen johtajan kanssa. 

Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai  oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus  hyväksyy uudet kannattajajäsenet hakemuksen perusteella. 

Yhdistys voi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessaan kutsua toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä  kunniajäseneksi. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. 

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan jokaisen jäsenen kotipaikka sekä  osoite ja ellei hän ole Suomen kansalainen, myös kansalaisuus. 

4 § JÄSENEN VELVOLLISUUDET 

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, sekä kausimaksun kaksi kertaa  vuodessa. 

Jäsen voi kirjallisella ilmoituksella jäädä tauolle yhdistyksen aktiivitoiminnasta. Tauolla oleva jäsen on  velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, mutta ei kausimaksuja. Kausimaksun perintä jatkuu  kaudelta, jolta jäsen palaa aktiivitoimintaan. 

Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

5 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle  tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Eroavalta jäseneltä jo perittyjä jäsen- ja kausimaksuja ei hyvitetä erotessa. Mikäli jäsen- tai kausimaksu on  jäsenen erotessa laskutettu (laskun päivämäärä on aiempi kuin eroilmoituksen päivämäärä), on eroava  jäsen velvollinen maksamaan laskutetun summan. 

6 § JÄSENEN EROTTAMINEN 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- tai kausimaksunsa  maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä  sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä  tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

7 § JÄSEN- JA KAUSIMAKSU 

Jäseniltä perittävien jäsen- ja kausimaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 

8 § HALLITUS 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat  puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2)  vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Erovuorossa oleva hallituksen  jäsen voidaan valita uudelleen. 

Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroavat kesken toimintakauden, voidaan tarvittaessa hänen tilalleen  valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta  sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on  päätösvaltainen, kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. 

Hallitus käyttää yhdistyksen päätösvaltaa yhdistyksen kokouksen päätösten pohjalta. 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen  kanssa sekä henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. 

10 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI 

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.8. – 31.7. 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-lokakuussa. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä  on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kokoukseen voi yhdistyksen hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden  tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on  kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta  jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen ylimääräinen kokous tarvittaessa tai kuukauden sisällä siitä, kun  vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. 

13 § VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille 
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 
 8. Vahvistetaan jäsen- ja kausimaksun maksun suuruus varsinaisille jäsenille, sekä jäsenmaksun suuruus kannattajajäsenille 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja (joka 2. vuosi), sekä hallituksen jäsenet (2-6) erovuoroisten tilalle. 
 11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

14 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen  varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

One thought on “Säännöt

 1. Päivitysilmoitus: Discantus ry:n jäsenkirje 1/2021-2022 | Discantus-kuoro

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s