Discantus-kuoro

Discantus on laulavaa naisenergiaa!

Säännöt

Lataa säännöt >>

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Discantus r.y. ja kotipaikka Helsinki

Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja tukea harrastusta musiikkiin, kuten yksinlauluun, kuorolauluun, ym. monimuotoiseen musiikin tulkitsemiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus-, esiintymis-, koulutus-, juhla-, valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • Kunniajäseniä, joiksi yhdistys voi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessaan kutsua toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.
 • Vuosijäseniä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun.
 • Kannattajajäseniä, joko yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan jokaisen jäsenen kotipaikka sekä osoite ja ellei hän ole Suomen kansalainen, myös kansalaisuus.

Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyydestä erottamiseen, joka viimeksi mainittu tapahtuu, jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä tai hyvää tapaa loukkaavasti, vaaditaan hallituksen kokouksessa yksimielinen päätös.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan puolen vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen yhdistykselle huomautuksista huolimatta, voi hallitus erottaa.

Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) jäsentä.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensimmäisenä vuonna arvan ja sitten vuoron mukaan. Jos hallituksen jäsenmäärä on kolme (3) erovuoroon tulee yksi (1) tai jos hallituksen jäsenmäärä on viisi (5) erovuoroon tulee kaksi (2) hallituksen jäsentä vuoron tai arvan mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroavat kesken toimintakauden , valitaan hänen tilalleen uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu kahden vuoden päästä pidettävään vuosikokoukseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen  jäsentä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • valvoa yhdistyksen etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea yhdistyksen toimintaa
 • asettaa tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat sekä määrätä niiden puheenjohtajat
 • valmistella yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset
 • valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia vuosikertomukset, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä hoitaa yhdistyslain mukaisesti muutkin johtokunnalle kuuluvat tehtävät
 • päättää, mihin järjestöön (liittoon) yhdistys kuuluu

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa sekä henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.8. – 31.7..

Tilit on jätettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle. Tilintarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokous

Aika ja koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen lokakuun loppua. Tarvittaessa, tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen.

Vuosikokouksesta ilmoitetaan joko kirjallisesti kaikille yhdistyksen jäsenille tai vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä suomenkielisessä sanomalehdessä tai yhdistyksen toimipaikan ilmoitustaululla viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräisestä kokouksesta samalla tavoin viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Ilmoituksessa on samalla mainittava kaikki ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyn alaisiksi. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.

Käsiteltävät asiat

 1. kokous avataan
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuosi ja kannattajajäsenille
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2-6)
 11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
 12. valitaan 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Vuosikokousaloitteet

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa yhdistyksen hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Hallituksen on esitettävä ehdotus lausuntonsa kera vuosikokouksessa.

Äänivalta

Yhdistyksen kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa maksaneet 16 vuotta täyttäneet vuosi- sekä kunniajäsenet.  Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- muttei äänivaltaa.  Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta saadaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan. että sen puolesta annettujen äänien tulee olla vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat yhdistyksen toiminnan mukaiseen tarkoitukseen..

10§

Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s